చిరుగాలి వీచెనే…చిగురాశ రేపెనే

చిరుగాలి వీచెనే…చిగురాశ రేపెనేవెదురంటి మనసులో రాగం వేణు ఊదెనేమేఘం మురిసి పాడెనే కరుకైన గుండెలో..చిరుజల్లు కురిసెనే..తనవారి పిలుపులోఆశలు వెల్లువాయెనే..ఊహలు ఊయలూపెనే..ఆశలు వెల్లువాయెనే..ఊహలు ఊయలూపెనే.. చినుకు రాక చూసి మది చిందులేసెనే..చిలిపితాళమేసి చెలరేగి పోయెనే.. చిరుగాలి వీచెనే…చిగురాశ రేపెనేవెదురంటి మనసులో