టెలిఫోన్ ధ్వనిల నవ్వేదాన మెల్బొర్న్ మెరుపులు మెరిసేదాన – తెలుగు పాటల తోరణాలు

టెలిఫోన్ ధ్వనిల నవ్వేదాన మెల్బొర్న్ మెరుపులు మెరిసేదాన డిజిటల్ లొ చెక్కిన స్వరమా ఎలిజిబెత్ టైలర్ తరమా జాకిర్ హుస్సైన్ తబలా నువ్వేన సోన సోన నీ అందం చందనమేనా సోన సోన లేటెస్త్ సెల్ల్ ఫొనాకంప్యూటర్ తొ