దేశమంటే మతంకాదోయ్.. గతం కాదోయ్…

దేశమంటే మతంకాదోయ్.. గతం కాదోయ్…అడవి కాదోయ్.. గొడవ కాదోయ్..అన్న చేతి గన్ను కాదోయ్..క్షుద్ర వేదం పాడుతున్న ఉగ్రవాదం కాదు కాదోయ్..తీవ్ర వ్యాధిగ మారుతున్న తీవ్రవాదం కాదు కాదోయ్…దేశమంటే.. గడ్డి నుండీ గగనమంటిన కుంభకోణం కాదు కాదోయ్..చట్ట సభలో పట్టుకున్న